top of page

Ultimate Version

Phiên bản mới với thiết kế tương lai đi kèm với cập nhập phần mềm dễ dàng điều khiển

Dễ dàng tháo lắp

Tiết diện khuếch tán lớn hơn

bottom of page